Проблеми роману диво
 • Привіт! Я колись давно починав дивитися один фільм, його назву я не запам”ятав але памятаю чучуть сюже!

 • Текст на тему Як порозумитися з людиною

 • Ми-не безлiч стандартних “я”,а безлiч всесвiтiв рiзних. кто автор этой пословицы?


 • Проблеми роману диво

  • Історична основа й художній вимисел у романі “Диво”. Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) . Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець
   .Особливості художнього конфлікту в романі П. Загребельного «Диво» http://www.uznaem-kak.ru/osoblivosti-xudozhnogo-konfliktu-v-romani-p-zagrebelnogo-divo/
   Зображуючи у романі «Диво» різні часові площини (період Київської Русі, роки Великої Вітчизняної війни й сучасність) та різні покоління, автор досліджує проблеми народу та його роль у процесі творення історії та культури, уміло поєднує конфлікти давнини та наших днів, адже протиріччя між владою й мистецтвом існували завжди. Такі протиріччя лежать в основі головних конфліктів роману, виступають основною темою твору. Наскрізним образом роману є мистецький витвір — Софія Київська, що однаково належить як XI століттю, так і століттю XXI — диво вічне, що об'єднує три часові простори. На мою думку, він є центром, навколо якого розгортаються різночасові колізії.

   У творі письменник не просто художньо осмислює історичні події, а й намагається ґрунтовно розвинути тему мистецтва та зобразити його творців.

   Провідним у романі П. Загребельного є конфлікт між князем Ярославом і представником народу Сивооком. Це конфлікт-зіткнення влади, системи, тиранії з вільною, незалежною особистістю. Автор ретельно вимальовує процес формування внутрішнього світу, художніх смаків народного будівничого, який ще на початку навчання не усвідомлював, що здатен розуміти світ фарб. Але з часом Сивок оволодів основами візантійського живопису та відчув, що споруджує за власним проектом не просто храм, а пам'ятник своєму народові. І чим більше формувався майстер як митець, тим сильніше в ньому звучав протест проти будь-якого насильства, утисків, контролю та обмежень з боку влади щодо мистецтва, проти застарілих релігійних канонів, схоластичних міркувань, які обмежують уяву митця, його творчу свободу. Тому образи святих, що зображені Сивооком на фресках, мозаїках, часто нагадують земних людей.

   Поставивши за мету воскресити пам'ять про безіменних народних майстрів, автор у творі неодноразово акцентує увагу на тому, що людина нікчемна не може стати творцем прекрасного.

   Митцями називають тих людей, які гостро відчувають трагічність доби, усвідомлюють суспільні проблеми, переживають внутрішні протиріччя.

   Сивоок — втілення авторського ідеалу митця, в уста якого За-гребельний вкладає свої власні роздуми про мистецтво, культуру, мораль тощо. Одержимість у творчому процесі, самозречене служіння народові — визначальні риси характеру Сивоока, доля якого — підтвердження авторської думки про незламність народного духу й безсмертя таланту. Переважно в монологічній формі відтворені погляди-роздуми Сивоока щодо ролі митця в суспільстві, зображений внутрішній конфлікт обдарованої людини: «Він (митець) не належить ні бажанням, ні потребам. Належить без решти мистецтву. Бо що є мистецтво? Це могутній голос народу, і тільки йому підвладні пісні, що пролунають, народившись у мені. А мене — нема» .

   Загребельний зумів показати народного умільця «гідним партнером найвидатнішого розуму епохи» . На думку письменника, диво-собор могла створити тільки диво-людина, наділена могутнім талантом, особистість інтелектуально рівновелика Ярославу Мудрому. Майстер слова за літописами, художньою літературою та фольклором XI століття відтворив психологію представника народних низів, характери в реальних конфліктах. Художня інтуїція підказала письменникові, що творець Софії Київської мав бути пущанином, дитячі враження якого стали витоками його мистецького світовідчуття.

  Вас заинтересует

 • Привіт! Я колись давно починав дивитися один фільм, його назву я не запам”ятав але памятаю чучуть сюже!

 • Текст на тему Як порозумитися з людиною

 • Ми-не безлiч стандартних “я”,а безлiч всесвiтiв рiзних. кто автор этой пословицы? • Последние новости


  Спор в корпоративном праве. Часть 7

  7. Обеспечение эффективности в реализации норм права. Общепризнано, что управомочивающие нормы, установленные государством, реализуются людьми более охотно, чем обязывающие и запрещающие. Это связано с тем, что степень волевого начала в данном случае выше. Нормы же корпоративного права, особенно это положение касается норм, регулирующих внутреннюю жизнь корпораций, в большей мере, нежели «централизованные», выражают волю коллектива. Люди выполняют собственные решения и действуют тем энергичнее, чем шире у них возможность пр...
  Читать далее »

  Лицензионный режим предпринимательской деятельности

  Регулирование бизнеса со стороны государства в значительной степени обеспечивается наличием лицензионного режима предпринимательской деятельности, который, по сути, представляет собой совокупность методов и способов правового регулирования определенных (подлежащих лицензированию) видов деятельности. Лицензирование осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными нормативными актами. Так, например, лицензирован...
  Читать далее »

  Понятие ценной бумаги. Часть 5

  Осуществление прав по предъявительским эмиссионным ценным бумагам производится по предъявлении их владельцем либо его доверенным лицом. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного ...
  Читать далее »

  Понятие и признаки корпорации. Часть 6

  И, наконец, Пятый признак, отличающий корпорации от других образований, заключается в том, что любая корпорация создается для осуществления какой либо социально полезной деятельности. Нужно признать, что ни прямого и четкого законодательного определения понятия «социально полезная деятельность», ни перечня видов деятельности, относимых к таковой, не существует. Вместе с тем в нормах российского законодательства определенные виды деятельности характеризуются как «представляющие опасность для личности, общества или госуда...
  Читать далее »

  Ответственность за нарушение корпоративных норм. Часть 13

  Действительно, согласно пункту 2 ст. 44 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ) истцами являются организации и граждане, предъявившие иск в защиту своих прав и законных интересов. Участники корпораций если и могут предъявить подобный иск, то только в интересах корпорации, поэтому истцом в любом случае должна выступать сама корпорация. Кроме того, возможности для предъявления подобного иска участниками корпораций значительно сужаются и потому, что для предъявления такого иска к членам совета директоров или коллегиального исполнительног...
  Читать далее »

  Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность. Часть 2

  Что же касается дисциплинарной ответственности, подчеркнем, что ее приходится применять к работникам, виновно не исполняющим или недобросовестно исполняющим свои трудовые обязанности, т. е. за дисциплинарные проступки. Как справедливо указывает Т. В. Кашанина1, объем корпоративного правотворчества в данном случае гораздо ниже. В целом же за нарушение трудовых обязанностей в соответствии с положениями трудового законодательства администрация корпорации может наложить следующие Дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): замечание; выговор; у...
  Читать далее »

  Спор в корпоративном праве. Часть 6

  Для моделирования таких быстротекущих процессов, каким, в частности, является предпринимательская деятельность, государственное регулирование подходит не всегда. Законодатель может указывать только общие ориентиры, предоставляя участникам гражданского оборота возможность самим определять вид деятельности, условия ее осуществления, устанавливать цену в процессе реализации ее результатов и т. д. Государство должно регламентировать лишь некоторые стороны такой деятельности: налоги, экологические требования, нормы, касающиеся охраны труда, мин...
  Читать далее »